FAKTOR 100 - bezpečný nákup dovolené

Faktor 100

FAKTOR 100 vám garantuje odjezd na dovolenou

Invia přináší na český trh exkluzivní garanci FAKTOR 100, revoluci v nákupu dovolené!

Díky garanci FAKTOR 100 se váš nákup dovolené stane tím nejbezpečnějším.

Je to díky jedinečné vlastnosti FAKTORU 100, který pokrývá riziko spojené s koupí zájezdu a následným neuskutečněním z důvodu úpadku pořádající cestovní kanceláře.

FAKTOR 100 – záruka na vrácení peněz do 30 dnů a v plné výši

Unikátní FAKTOR 100, jehož garantem je společnost AXA-ASSISTANCE, zaručuje, že v případě krachu pořádající české cestovní kanceláře klient obdrží zpět 100 % svých uhrazených peněz nejpozději do 30 dnů!

A tedy má i nadále dost času, aby mohl zakoupit nový zájezd u jiné CK a užít si v poklidu svou dovolenou.

Díky FAKTOR 100 již nebudete čekat několik měsíců na výplatu vašich peněz za zrušenou dovolenou, ale navíc BEZ OBAV, jakou částku obdržíte zpět.

Invia vám vyplatí vždy celou částku vašeho zájezdu a to ve formě poukazu na nákup služeb u Invia, který má platnost 1 rok a není směnitelný za hotovost.

FAKTOR 100 – pouze u Invia

Nikdo jiný kromě Invia nenabízí v České republice tuto unikátní a jedinečnou ochranu svých klientů proti rizikům spojeným s případným krachem pořádající cestovní kanceláře!

Pouze u Invia si tak můžete vybrat bez jakýchkoliv obav zájezd od více než 190 českých cestovních kanceláří a nemusíte se bát, jakýchkoliv potíží při jejich případném krachu.

FAKTOR 100 – dvojitá záruka vaší dovolené

FAKTOR 100 vám zaručuje 100% jistotu, že své finanční prostředky za neuskutečněný zájezd obdržíte zpět v plné výši, a navíc velmi rychle. Bohužel, současná legislativa negarantuje klientům zkrachovalých cestovních kanceláří, že dostanou zpět všechny finanční prostředky.

Pokud není pořádající cestovní kancelář pojištěna dostatečně, klientům mnohdy hrozí, že o své peníze přijdou. S FAKTOREM 100 se vám to nikdy nestane.

Invia vám vyplatí plnou cenu zájezdu i v případě, že je česká cestovní kancelář tzv. podpojištěna.

Nákup dovolené s FAKTOR 100 je tak nejbezpečnější způsob nákupu dovolené v České republice.

S FAKTOREM 100 vždy odjedete na dovolenou

FAKTOR 100 vám garantuje odjezd na vaši dovolenou, a to i v případě krachu pořádající české CK.

Pokud jste již v cílové dovolenkové destinaci a vaše CK se dostane do potíží, pak se o vaši repatriaci a další náležitosti musí postarat pojišťovna, u které byla zkrachovalá CK pojištěna, a to bez ohledu na částku, na jakou byla CK pojištěna. Tato povinnost pojišťovny vyplývá z českých zákonů.

Jak uplatnit FAKTOR 100 v případě potíží CK?

V případě, že se přece jenom stane, že pořádající česká cestovní kancelář vyhlásí úpadek, zaměstnanci Invia kontaktují všechny své klienty s informacemi o tom, co se stalo a jak mají postupovat, a zároveň jim vysvětlí možnosti na získání svých peněz za neuskutečněný zájezd zpět v co nejkratším termínu. Každému klientovi bude nabídnuto využít garanci FAKTOR 100, které dává klientům 100% záruku vrácení všech uhrazených prostředků a jenž Invia nabízí ke každému prodanému zájezdu!

Pokud klient nemá zájem a chce se spoléhat na to, že si své peníze vymůže po pojišťovně zkrachovalé CK sám, nemusí nabídky FAKTOR 100 využít.

Pokud klient FAKTOR 100 chce využít, stačí podepsat ve dvou kopiích smlouvu, na základě které Invia od klienta převezme pohledávku vůči pojišťovně zkrachovalé CK, doložit originál smlouvy o zájezdu a originál dokladu o zaplacení.

Pouze u Invia je nákup dovolené bez jakýchkoliv rizik!

Garance FAKTOR 100 je součástí každého zájezdu z nabídky Invia, není však součástí služeb, které dle definice zákona č. č. 159/1999 Sb., nesplňují definici toho, co je zájezd.

Zájezdem se rozumí kombinace minimálně dvou služeb cestovního ruchu (nejčastěji ubytování a doprava), zájezdem naopak není pouze ubytování se stravou, samotné ubytování bez stravy, či jednodenní poznávací pobyty/výlety.

Obchodní podmínky programu „FAKTOR 100“

Cestovní agentura Invia.cz, a.s. (dále jen „Invia“) jakožto autorizovaný prodejce zájezdů nabízí zájezdy cestovních kanceláří, které jsou pojištěny proti úpadku dle zákona 159/1999 Sb. V případě úpadku pořádající cestovní kanceláře má klient nárok na pojistné plnění ze strany pojišťovny, u které byla pořádající cestovní kancelář pojištěna.

Úpadek cestovní kanceláře je v souladu s ustanovením zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, skutečnost, kdy má cestovní kancelář více věřitelů, má peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopna plnit; jestliže cestovní kancelář zastaví platby podstatné části svých peněžitých závazků nebo je neplní po dobu delší než 3 měsíce po lhůtě splatnosti nebo není možné dosáhnout uspokojení některého ze splatných peněžitých pohledávek výkon rozhodnutí či exekucí, má se za to, že není schopna po delší dobu plnit své splatné peněžité závazky; úpadkem je i skutečnost, je-li cestovní kancelář předlužena. O předlužení jde tehdy, má-li více věřitelů a souhrn jejích závazků převyšuje hodnotu jejího majetku.

Ohlášení úpadku – den, který je uveden v insolvenčním rejstříku vedeném na www.justice.cz jako den podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení na majetek cestovní kanceláře, a nebyl-li podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, považuje se za den ohlášení úpadku den, kdy cestovní kancelář veřejně oznámí nebo jinak oznámí svým zákazníkům nebo veřejnosti, že není schopna dostát svým závazkům.

Klient je fyzická či právnická osoba, která si prostřednictvím Invia zakoupila zájezd od cestovní kanceláře. Klient je zároveň na smlouvě o zájezdu uveden jako objednavatel a je v případě úpadku pořádající CK příjemcem pojistného plnění ze strany pojišťovny, u které byla pořádající CK pojištěna proti úpadku.

Program FAKTOR 100 (dále jen "FAKTOR 100") je automaticky součástí všech zájezdů, které jsou v nabídce Invia. V rámci programu FAKTOR 100 může klient svojí pohledávku vůči pojišťovně, u které je zkrachovalá CK pojištěna, přenechat Invia, kdy mu bude vyplaceno protiplnění formou voucheru na služby Invia v hodnotě postupované pohledávky. Faktor 100 není součástí těch služeb, jenž nesplňují zákonnou definici zájezdu.

Podmínky pro využití programu FAKTOR 100:

 1. V případě, že klient Invia chce využít FAKTOR 100, je povinný se přihlásit do programu FAKTOR 100 nejpozději do 30ti kalendářních dnů od vzniku "úpadku CK".
 2. Plnění v rámci programu FAKTOR 100 je v hodnotě uhrazených prostředků za objednaný zájezd ze strany klienta, který se v důsledku úpadku pořádající CK neuskuteční.
 3. Invia za pohledávku poskytuje plnění výhradně ve formě voucheru na služby Invia, přičemž voucher má platnost 1 kalendářní rok od jeho vystavení, je vystaven na jméno objednavatele zájezdu, jenž se v důsledku úpadku CK neuskutečnil, a je nepřenosný.
 4. Voucher, který je vystaven v rámci programu FAKTOR 100 je možné využít na koupi zájezdu, ubytování v ČR, ubytování ve světě a letenky. Voucher vystavený v rámci programu FAKTOR 100 není možné využít k úhradě pojištění, parkování, nákupu jiného voucheru.
 5. Pokud se klient rozhodne pro využití FAKTOR 100, tak uzavře s Invia Smlouvu o postoupení pohledávky. Návrh této smlouvy připraví Invia a zašle jej klientovi. Pohledávkou je objem finančních prostředků, které klient dle Smlouvy o zájezdu uhradil jako část nebo celou cenu zájezdu, který se v důsledku úpadku CK neuskuteční nebo neuskutečnil. Smlouvou o postoupení pohledávky prodá klient pohledávku Invia, na kterou přejdou jeho práva a povinnosti, které má vůči zkrachovalé CK, potažmo pojišťovně, u které je zkrachovalá CK pojištěna proti úpadku. Současně se Smlouvou o postoupení pohledávky klient podepíše Oznámení o postoupení pohledávky, které pak Invia zašle pojišťovně a nadále s touto bude jednat výlučně Invia.
 6. Klient se zavazuje řídit pokyny pracovníků Invia a dodat při podpisu Smlouvy o postoupení pohledávky originály všech podkladů, které Invia bude vyžadovat. Pro zařazení do programu FAKTOR 100 je vyžadován originál smlouvy o zájezdu, originál dokladu o zaplacení (zvláště v případě bankovních převodů potvrzení od banky o realizaci transakce včetně razítka a podpisu pracovníka banky - nejsou akceptovány automaticky generované podpisy a razítka), 3x podepsaná smlouva o postoupení pohledávky (dále jen SPP) a 1x podepsané Oznámení o postoupení pohledávky.
 7. Náklady na pořízení originálů např. dokladů o platbě jdou k tíži klienta.
 8. Invia vystaví voucher po té, co obdrží od klienta podepsanou Smlouvu o postoupení pohledávky a doklady dle předchozího odstavce a voucher doručí klientovi.
 9. Vystavený voucher může využít pouze osoba, jež je uvedena na voucheru jako držitel a to jako objednavatel nové služby. Využití jinou osobou není možné.
 10. V případě, že úhrada zájezdu, který se v důsledku úpadku pořádající CK neuskutečnil, byla z účtů 2. osob (tedy osoby, která není na Smlouvě o postoupení pohledávky uvedena jako "postupitel") je povinen klient doložit i souhlas s vystavením voucheru na jeho jméno.
 11. V případě, že úhrada zájezdu byla formou příspěvku od zaměstnavatele, je pohledávkou pro účely Smlouvy o postoupení pohledávek pouze hodnota finančních prostředků, které vynaložil klient. Invia pak přijaté pojistné plnění poukáže na účet zaměstnavatele klienta, pokud klient nedoloží souhlas zaměstnavatele s tím, že přijaté plnění může být vyplaceno v jeho prospěch, příp. Že voucher může být vystaven i na finanční prostředky uhrazené zaměstnavatelem za klienta.

Klient podpisem těchto obchodních podmínek souhlasí s jejich zněním, jsou mu zcela jasné a zřejmé v případě využití programu FAKTOR 100 se jimi bude řídit.