Soutěž - Špindlerův Mlýn

Úplné znění pravidel „Soutěže o poukaz na zájezd za 25 000 Kč“

(dále jen „soutěž“)

 

1. Provozovatel soutěže

Provozovatelem soutěže je společnost Invia.cz, a.s., se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 140 00, Praha 4, IČ: 26702924, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15601 (dále jen „provozovatel“).

2. Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže je společnost PERFORM PRODUCTION, společnost s ručením omezeným, se sídlem Praha 5, Svornosti 985/8, IČ: 25646346, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 57742 (dále jen "organizátor")

3. Termín konání soutěže

Soutěž probíhá od 18. 1. 2017 do 31. 3. 2017 včetně na území České republiky.

4. Účastníci soutěže

Do soutěže se může zapojit každá fyzická osoba starší 18-ti let s adresou pro doručování na území České republiky, která splní dále uváděné podmínky soutěže (dále „účastník“ nebo „soutěžící“).

5. Výhra

Výhrou v soutěži je poukaz v hodnotě 25 000 Kč na libovolný zájezd zakoupený u společnosti Invia.cz, a.s., který lze uplatnit do data platnosti poukazu (tj. 1 rok od vystavení poukazu, poukaz bude vystaven po skončení soutěže).

6. Princip a podmínky soutěže

Soutěžící se zapojí do soutěže tak, že v době konání soutěže navštíví horské středisko Špindlerův Mlýn a s pomocí soutěžního promotýmu organizátora vyplní písemný dotazník v celém jeho rozsahu a zodpoví v něm všechny uvedené otázky. Všichni soutěžící, kteří vyplní dotazník tak, jak uvedeno výše, budou automaticky zařazeni do soutěže o výhru - dárkový poukaz.
Každá osoba se může zúčastnit soutěže pouze jednou.
Nejpozději do 5. 4. 2017 bude ze všech úplně vyplněných dotazníků vylosován jeden dotazník, jehož autor - účastník soutěže získá výhru („výherce“).

7. Doručení výhry

Provozovatel nebo organizátor nejpozději do 14. 4. 2017 telefonicky nebo emailem (tj. na kontakt uvedený účastníkem v dotazníku) kontaktuje provozovatel či organizátor výherce a a domluví s ním místo a způsob předání výhry. V případě, že výherce nebude kontaktní, bude vylosován z účastníků soutěže další výherce, který bude následně kontaktován stejným způsobem, jako první výherce. V případě, že ani tento výherce nebude kontaktní, výhra propadá ve prospěch provozovatele.

Při předání výhry je organizátor nebo provozovatel oprávněn ověřit, zda výherce splnil všechny podmínky stanovené pravidly, resp. zda údaje, které o sobě doplnil do dotazníku, odpovídají skutečnosti. Pokud se ukáže, že nikoliv, výhra nebude předána a propadá ve prospěch provozovatele.

Výhru nelze vyplatit v hotovosti. Účast v soutěži ani výhru není možné vymáhat soudní cestou ani alternativně plnit. V případě, že výherce, který byl kontaktní, výhru nepřevezme ve sjednaném termínu, ztrácí na výhru nárok a výhra propadne ve prospěch provozovatele, aniž by výherci vznikl nárok na jakoukoliv kompenzaci ze strany provozovatele.

8. Osobní údaje a ochrana osobnosti

Odesláním vyplněného soutěžního dotazníku uděluje účastník, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, bezplatný souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže provozovateli jakožto správci a organizátorovi jakožto zpracovateli, a to za účelem vyhodnocení soutěže a dalšího marketingového zpracování těchto údajů, tj. nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových akcích provozovatele zahrnující i zasílání informací a obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků, to vše po dobu nejvýše 10 let od udělení souhlasu. Účastník soutěže, který poskytl osobní údaje, má právo přístupu ke svým osobním údajům a další práva dle §§ 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb. Udělení souhlasu je dobrovolné a tento souhlas může být kdykoli bezplatně na adrese správce odvolán.

Soutěžící si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu může kdykoliv odvolat formou písemné informace na adrese provozovatele coby správce.

Účastník soutěže zapojením se do soutěže výslovně souhlasí s tím, že provozovatel i organizátor soutěže jsou oprávněni v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, užít bezplatně jméno, příjmení a adresu účastníka coby výherce v médiích (včetně internetu), v propagačních a reklamních materiálech provozovatele v souvislosti s touto soutěží a propagací jeho výrobků a služeb s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy výherce soutěže, to vše po dobu 5 let od ukončení soutěže.

9. Další ustanovení

Účastí v soutěži, tj. okamžikem vyplnění soutěžního dotazníku projevuje každý účastník svůj bezvýhradný souhlas s jejími pravidly a zavazuje se je dodržovat. Z účasti v soutěži jsou vyloučeny všechny osoby podílející se na přípravě a organizaci této soutěže.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly této soutěže, nebudou do soutěže zařazeny, resp. mohou být ze soutěže vyřazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené skutečnosti stala výhercem, výhra jí nebude vydána.

Účastník bude ze soutěže vyloučen v případě, že provozovatel nebo organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, případně jednání, které není fair play.

10. Práva a povinnosti provozovatele a organizátora

Provozovatel a organizátor si vyhrazují právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž změnit nebo zrušit, a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na https://www.invia.cz/soutez/.

Provozovatel rozhoduje s konečnou platností ve všech otázkách týkajících se soutěže.

Úplná pravidla soutěže jsou k dispozici na https://www.invia.cz/soutez/.

Potřebujete poradit?

Po-Ne 7-22 hod 226 000 622