Mexiko Mexiko

 • Cestovní doklady

  Cestovní pas ČR s platností minimálně příštích 6 měsíců. Zpáteční letenka nebo finanční obnos na zakoupení zpáteční letenky.

 • Víza

  Občan ČR, držitel platného cestovního pasu či cestovního průkazu, může vstoupit na území Spojených států mexických bez víza a pobývat na něm po dobu nepřesahující 180 dnů ode dne vstupu, pokud se nejedná o výdělečnou činnost. Občané ČR, kteří hodlají pobývat na území Spojených států mexických po dobu delší než 180 dnů nebo tam vstupují za účelem výdělečné činnosti či řádného denního studia, si musí předem opatřit odpovídající povolení a víza na Velvyslanectví Mexika v Praze.

  Při vstupu na území Spojených států mexických je nutno předložit cestovní pas ČR a vyplněnou hraniční průvodku FMT distribuovanou v letadle nebo poskytnutou přímo na příslušném hraničním přechodu. Druhý díl průvodky se odevzdává při opuštění země, kdy také migrační orgány kontrolují, zda nebyla od data vstupu do data odjezdu překročena doba povoleného pobytu. Dojde-li k tomu, je požadována pokuta ve výši 45,- USD až 500,- USD (dle překročené doby pobytu určené v hraniční původce) a s dotyčným je sepsán protokol. Při ztrátě průvodky je nutné uhradit poplatek 306 MXN. Bez úhrady stanovené pokuty či poplatku není povolen odjezd z Mexika. Důrazně upozorňujeme, že při vstupu do země je nezbytné získat do cestovního dokladu razítko migračního úřadu. Bylo zaznamenáno několik případů, kdy úředník odmítl razítko do pasu dát s poukazem na to, že to není třeba, a při výjezdu ze země byla požadována úhrada pokuty (viz výše).

  V souladu s mexickými migračními předpisy mají hraniční orgány právo kontrolovat způsob zabezpečení cesty resp. odjezdu ze země. Proto se při cestách do Mexika doporučuje disponovat zpáteční letenkou/jízdenkou nebo možností doložit dostatečné finanční zabezpečení k nákupu zpáteční letenky či jízdenky.

  Ačkoliv má ČR s Mexikem uzavřenu bezvízovou dohodu a čeští turisté se mohou v Mexiku zdržovat až 180 dní bez víza, mexičtí migrační úředníci často vyznačují povolenou dobu pobytu na hraniční průvodce kratší. Při pobytu delším než bylo stanoveno úředníkem je pak nutné stanovenou dobu pobytu za poplatek prodloužit v úřadovnách Národního migračního institutu. Proto doporučujeme ihned při hraniční pasové kontrole nahlásit příslušnému migračnímu úředníkovi požadovanou dobu pobytu (v případě potřeby doložit letenkou), aby byla stanovena na celý předpokládaný pobyt a nikoliv na jeho část. Turisté jsou povinni při příjezdu zaplatit tzv. turistickou taxu aktuálně ve výši 306 MXN. V případě cestování letadlem do Mexika je tato taxa obvykle zahrnuta v ceně letenky. V případě, že turista, který přiletěl do Mexika a posléze cestuje silniční dopravou do sousední země a pak se znovu vrací do Mexika, je mu na hranicích spolu s novou hraniční průvodkou předána i nová poukázka na zaplacení turistické taxy. Při odjezdu z Mexika budete požádáni o předložení letenky nebo dokladu o zaplacení poplatku. Při neschopnosti doložit zaplacení poplatku bude tento nutno uhradit na místě. Výjimku z "dvojího" placení turistické taxy tvoří poznávací okruh tzv. mayská cesta. V této souvislosti doporučujeme obracet se na úřadovnu Národního migračního institutu v hl. městě Mexiku, Ejército Nacional 862, tel. 53872400. Turisté nemají ve Spojených státech mexických ohlašovací povinnost.