Černá Hora Černá Hora

 • Cestovní doklady

  Do Černé Hory mohou občané České republiky vstupovat buď s platným pasem nebo jiným dokladem, který prokazuje totožnost občana a jeho státní občanství (občanský průkaz). Použití tzv. rychlopasů černohorské předpisy nespecifikují. Konzulární jednatelství ČR v Podgorici s jejich používáním dosud nezaznamenalo žádné komplikace.

 • Víza

  Na základě čl. 14, odstavce 2 černohorského Zákona o cizincích, publikovaném ve Sb. zákonů č. 82/08, čl. 18 nařízení vlády Černé Hory publikovaném ve Sb. zákonů č. 80/08 (Zakon o strancima) a nařízení vlády Černé Hory o vízovém režimu, publikovaném ve Sb. zákonů č. 18/2009, ze dne 11. 03. 2009 je občanům ČR cestujícím do Černé Hory s platným pasem umožněn za nevýdělečným účelem či v případech tranzitu bezvízový vstup a pobyt do 90 dnů (vždy během 6 měsíců od prvního vstupu do Černé Hory) nebo do 30 dnů s občanským průkazem (pozn. Velvyslanectví: z technických důvodů se má na mysli typ dokladu se strojově čitelnou zónou) či cestovním pasem, na jehož základě lze potvrdit identifikaci nositele a jeho státní občanství. Velvyslanectví dosud nezaregistrovalo na černohorské straně při cestování s občanským průkazem ČR žádné problémy. V případě použití cestovního pasu se doporučuje, aby platnost tohoto dokladu přesahovala předpokládané datum prvního vstupu do země nejméně o 6 měsíců, přestože Cizinecký zákon Černé Hory (Zakon o strancima) nezbytný přesah platnosti cestovní dokladu v bezvízovém styku neupravuje.
  V případě cestování dítěte/mladistvého (do 18 let věku) se samostatným cestovním dokladem (cestovní pas, občanský průkaz), cestujícím bez doprovodu rodiče/rodičů či zákonného zástupce černohorské pohraniční orgány doporučují doprovod jiné dospělé osoby (tj. včetně příbuzných) spolu s notářsky ověřeným souhlasem rodiče (rodičů či zákonného zástupce dítěte/mladistvého) s ověřeným překladem do místního/černohorského jazyka (bývalá srbochorvatština) či alespoň do anglického jazyka.
  Zájezdy dětí/mladistvých: V případě zájezdů dětí/mladistvých se doporučuje, aby byl doprovod (vedoucí zájezdu) vybaven jejich jmenným seznamem spolu s čísly platných cestovních dokladů (tzv. soupiska) spolu s notářsky ověřeným zplnomocněním, že předmětný doprovod zastupuje organizaci, která zájezd organizuje (např. škola). Černohorské orgány v podstatě nevyžadují zvláštní opatření nad rámec podobných opatření uplatňovaných ze strany orgánů ČR. Každý účastník současně musí mít platný cestovní doklad.
  V případě pobytu v Černé Hoře nad 90 dnů (za účelem výdělečné činnosti, studia, spojení rodiny a dalších taxativně vymezených aktivit v souladu s místním právním řádem) je nutno požádat o vízum kompetentní černohorský orgán (místně-příslušné pracoviště Ministerstva vnitra podle místa dlouhodobého pobytu). S případnými dotazy se lze obrátit i na Velvyslanectví Černé Hory ve Vídni, které je příslušné i pro ČR.
  Přihlašovací povinnost k pobytu musí splnit každý cizinec i s krátkodobým pobytem do 90 dnů, a to do 24 hodin od vstupu na území Černé Hory. Současně je cizinec povinen splnit před odjezdem odhlašovací povinnost. V praxi cizinec přihlásí svůj pobyt na oddělení místní turistické organizace, která je v Černé Hoře v každém obvodu (opštině) nebo ve větším městě příslušném podle místa krátkodobého pobytu, kde předá pracovníkovi turistické organizace k registraci cestovní doklad. Na základě tohoto dokladu provede turistická organizace elektronickou registraci pobytu. Odhlášení se může provést současně s přihlášením, pokud se předem zná datum odjezdu. V případě ubytování v oficiálním ubytovacím zařízení má za cizince splnit přihlašovací a odhlašovací povinnost majitel ubytovacího zařízení/objektu, a to do 12 hodin od příchodu/odchodu cizince. V případě pobytu na vícero místech provede registraci v místě 1. ubytování za celou dobu pobytu. Nocování „pod širákem“, resp.“na divoko“ ve volné přírodě není dovoleno. V případě oficiálních veřejných tábořišť je třeba v případě pobytu přesahujícího tři dny poznamenat místo tábořiště. Nesplnění přihlašovací a odhlašovací povinnosti může vést k udělení pokuty až do výše šestinásobku černohorské minimální mzdy. Přihlašovací a odhlašovací povinnosti je zproštěn pouze cizinec, který je ubytovaný v objektu státních orgánů či pokud je ve zdravotnickém zařízení, vězení, nápravném ústavu, v azylovém domě a dále příslušník zahraničních záchranných složek při výkonu jejich činnosti. V souladu s právním řádem (dle čl. 23 Zákona o registraci přechodného a trvalého pobytu, publikovaném ve Sb. zákonů č. 13/2008) je také každý cizinec s přechodným či trvalým pobytem v Černé Hoře povinen v případě jiného místa pobytu v Černé Hoře, ve kterém překročí 8 pobytových dnů, přihlásit se na místně příslušném oddělení policie.