Španělsko Španělsko

 • Cestovní doklady

  V souvislosti se vstupem ČR do EU/EHP má každý státní příslušník právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států (čl. 18 Smlouvy o založení ES).

  Vstup a pobyt je umožněn bez zvláštních omezení po předložení platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti (občanský průkaz ČR vydaný po roce 1993, tzn. typ identifikační karty). Pouze případy odůvodněné veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností nebo ochranou zdraví by mohly toto právo ovlivnit.

  Doklad předkládají cestující v letadle, příp. v některém ze španělských přístavů. Při využití vlakové dopravy nebo cestování vlastním automobilem jsou průkazy kontrolovány při vstupu do schengenského prostoru (v rámci tohoto prostoru pak již dílčí hraniční kontroly nejsou zavedeny).

  Není vyžadováno razítko s datem vstupu do schengenského prostoru, prokázání účelu pobytu ani zpáteční jízdenky nebo určitá výše finančních prostředků.

  Motoristé ale potřebují mezinárodní řídičský průkaz a tzv. zelenou kartu.

  Baleárské ostrovy od 1. července 2016 zavedli ekologickou daň pro turisty do 2 eur/denně na osobu podle typu ubytování.

 • Víza

  Pobyt českých turistů jako občanů členské země EU ve Španělsku probíhá bez nutnosti vystavení cestovních víz, mezi zeměmi platí bezvízový styk. Ekonomicky neaktivním občanům jako např. studentům, rentiérům a důchodcům je ve Španělsku dovoleno pobývat i dlouhodobě bez omezení. Ostatní občané ČR, kteří by v zemi chtěli pracovat, si musí v rámci dvouletého přechodného období zažádat o pracovní povolení a pracovní vízum na pražském velvyslanectví Španělska (jedná se o zaměstnanecký poměr u firmy registrované ve Španělsku).
  Nejprve je třeba doložit souhlas se zaměstnáním českého pracovníka na INEM (Instituto Nacional de Empleo) a následně podle sídla firmy zažádat o pracovní povolení na příslušné Delegación de Gobierno (formuláře jsou dostupné na webu MV Španělska: www.mir.es, odkaz extranjeros). S kladným rozhodnutím Delegación de Gobierno je možné se obrátit na španělské velvyslanectví v Praze. Pracovní povolení může vyřídit personální agentura nebo španělský zaměstnavatel.
  Povolení ke krátkodobé montáži pod zakázkou hrazenou španělským subjektem dodavateli z ČR doporučujeme konzultovat na pražském zastupitelském úřadu Španělska.
  Vynětí zaměstnance z volného režimu se nevztahuje na podnikání.
  Svoboda pohybu představuje právo zakládat ve Španělsku podnikatelské subjekty (tzn. působit jako osoba samostatně výdělečně činná nebo zakládat společnosti), poskytovat služby apod.
  Registrace rezidence na španělské cizinecké policii není nutná při délce pobytu max. 90 dnů. Při delších cestách se žádost o povolení k pobytu doporučuje podnikatelům, studentům a osobám, které mají v zemi právo trvalého pobytu; povinností je pro důchodce, další ekonomicky neaktivní občany a rodinné příslušníky ze třetích zemí, zaměstnanci si musí o pobytovou kartičku požádat do jednoho měsíce po příjezdu.
  Nesmí hrozit, že se ekonomicky neaktivní občan členské země stane přítěží sociálního systému navštíveného státu (hrozbou nebezpečí vůči státu, nebezpečnými nakažlivými chorobami aj.). Po občanu, který se poprvé přihlašuje k pobytu v dané členské zemi, může být požadováno doložení skutečnosti, že nehrozí, že by se mohl takovouto přítěží stát (doložení dostatečného pravidelného měsíčního příjmu nebo dostatku finančních prostředků na bankovním účtu apod.). Pokud nebude občan ČR tuto skutečnost moci prokázat, může být jeho žádost o pobyt zamítnuta. Toto právo však dotyčný členský stát může uplatnit pouze při prvním přihlašování občana České republiky; v případě, že toto povolení bylo již uděleno, prodlužuje se automaticky. Ekonomicky neaktivním občanům (kromě důchodců) přibývá k této podmínce nutnost zdravotního pojištění vůči všem rizikům. Občan musí dále doložit, do které kategorie spadá (důchodce, student apod.), po důchodcích nebude vyžadováno potvrzení o výši důchodu.
  Nelegální práce je ve Španělsku přísně pokutována (což se týká jak zaměstnavatele, tak i zaměstnance). Následkem nedodržení zákonů může i přes volný pohyb osob v EU být vyhoštění občana ze země.

 • Celní a devizové předpisy

  Celní kontroly byly v rámci Evropské unie zrušeny; dovoz určitého zboží od daného limitu již není posuzován jako pro vlastní potřebu a je proto nutné jej celně deklarovat.

  Bezcelně lze přivézt - cigaret 800 ks, doutníků 200 ks, malých cigárek 400, 1 kg tabáku. Dále 10 l tvrdého alkoholu, 20 l nápojů se středním obsahem alkoholu (např. sherry), 90 l vína a fermentovaných produktů a 110 l piva.

  Dovoz a vývoz hotovosti je limitován jedním milionem španělských peset.