Portugalsko Portugalsko

 • Cestovní doklady

  Platný cestovní pas nebo doklad totožnosti (občanský průkaz vydaný v ČR po roce 1993, tedy typu identifikační karty).
  V případě využívání motorového vozidla je nutné mít i řidičský a technický průkaz.
  V zemi platí přihlašovací povinnost – vztahuje se na všechna ubytovací zařízení i soukromé osoby nabízející ubytování, kteří musí do tří dnů nahlásit zahájení/ukončení pobytu na dané adrese. Jestliže se cizinec ubytovává privátně, je nutné, aby příjezd do země ohlásil taktéž nejpozději do 3 dnů na cizinecké policii.

 • Víza

  V souvislosti se vstupem ČR do EU/EHP se každý státní příslušník ČR může dovolávat práva pobytu v jiném členském státě EU ( tzv. volný pohyb osob ), a to na základě čl. 18 Smlouvy o založení ES, který stanoví, že “každý občan Unie má právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států”. Právo pobytu může být omezeno pouze v případech odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností nebo ochranou zdraví.

  Občané ČR mohou vstupovat do Portugalska s platným cestovním pasem nebo s platným občanským průkazem. Zdržuje-li se občan v Portugalsku více než 90 dní, má povinnost ohlásit tuto skutečnost na Cizinecké a pohraniční policii Portugalska (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, SEF).

  Dne 1.5.2006 Portugalsko zrušilo přechodné období pro některé členské státy EU včetně ČR pro volný pohyb pracovních sil, čímž zanikla povinnost pracovního povolení a povolení k pobytu v Portugalsku za účelem výkonu práce. Více informací o pobytovém režimu lze získat na webových stránkách SEF www.sef.pt.

 • Celní a devizové předpisy

  Předpisy nestanovují žádný limit na částku, kterou lze dovézt, cestují ze země, která není členem EU, starší 17 let, mohou bezcelně dovézt 200 cigaret, jeden litr alkoholu nebo dva litry vína či piva. Občané EU mohou bezcelně dovézt 800 cigaret a buď 10 litrů alkoholu, 20 litrů červeného vína případně 60 litrů šumivého vína, 90 litrů vína stolního nebo 110 litrů piva. Do Portugalska je zakázáno dovážet čerstvé maso.

  Vstupní podmínky - Pro ověření aktuálních podmínek pro vstup do země a návrat do ČR navštivte stránky Ministerstva zahraničních věcí (https://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/portugalsko/cestovani/index.html)