Bělorusko Bělorusko

 • Cestovní doklady

  Cestovní pas a platné vízum.
  Délka platnosti pasu ČR, do kterého se žádá o udělení běloruského víza, musí být minimálně tři měsíce po ukončení platnosti uděleného běloruského víza.

  Od r. 2006 musí mít každý cizinec (vč. os. nezletilých) při návštěvě Běloruska finanční hotovost odpovídající cca 14,- USD os./den. Hotovost mohou kontrolovat již při podání žádosti o běloruské vízum pracovníci vízového úseku Vělvyslanectví Běloruské republiky v Praze, na hranicích Běloruska a rovněž tak kdekoliv a kdykoliv příslušníci Ministerstva vnitra Běloruské republiky. Hotovost lze nahradit platnou kreditní kartou, pozváním k pobytu potvrzené orgány Ministerstva vnitra Běloruské republiky, potvrzením se zárukou (garancí) právnické osoby, že uhradí za cizince veškeré náklady spojené s pobytem v Bělorusku nebo dokladem o úhradě ubytování a stravování na území Běloruska.

  Je povinností každého cizince, aby se na území Běloruska přihlásil do tří pracovních dnů k dočasnému pobytu u místně a věcně příslušné policie - Milice. Tato povinnost se nevztahuje na cizince, který tuto povinnost splnil u ubytovatele. Při pobytu delším než tři dny mimo místo registrace se musí cizinec zaregistrovat na novém místě pobytu.

 • Víza

  Občané ČR mohou o běloruská víza a veškeré informace týkající se udělování víz požádat na Velvyslanectví Běloruské republiky (ul. Sádky 626, Praha 7 - Trója, 171 00 tel. 233 540 899, 233 541 011, fax. 233 540 925, e-mail czech@belembassy.org).

  Každá žádost je posuzována individuálně. Na webové stránce běloruského ministerstva zahraničních věcí www.mfa.gov.by byl v části konzulárních dotazů umístěn nově používaný vzor vízového dotazníku. Podle informací z Velvyslanectví Běloruské republiky v Praze při žádostech o víza s maximální dobou platnosti do 30 dnů mohou občané EU včetně ČR obdržet uvedená víza bez pozvání, pouze na základě vyplněného vízového formuláře. Velvyslanectví Běloruské republiky má právo požadovat doplňující materiály dle vlastního uvážení (např. pozvání od fyzické osoby, potvrzené Oddělením pasové a vízové služby milice podle trvalého bydliště zvoucí osoby, v případě turistických cest může být vyžadován voucher, resp.potvrzení o úhradě turistických služeb). Turistické vízum se uděluje na 1 měsíc a může být prodlouženo max. o 10 dnů.
  Doporučujeme, aby se návštěvníci Běloruska při jakýchkoliv pochybnostech na podmínky vstupu, pobytu nebo tranzitu dotázali na Velvyslanectví Běloruské republiky v Praze, na výše uvedené adrese a pokud možno požádali o úplnou písemnou odpověď.

 • Celní a devizové předpisy

  Přeprava valut v hotovosti:
  Při překračování hranic Běloruska je obvykle potřeba vyplnit běloruské celní prohlášení. Do Běloruska se smí bez potvrzení o nákupu dovážet cizí valuta bez omezení částky. Je nutné uvádět sumu dovážené zahraniční měny, zvláště pak volně směnitelné, vzhledem k tomu, že orgány celní kontroly věnují dovážené zahraniční měně zvláštní pozornost a v případě překročení částky uvedené ve vstupním celním prohlášení jsou přebývající valuty bez náhrady odebrány. Závazné celní prohlášení musí však být učiněno vždy, jde-li o částku převyšující ekvivalent 3.000,- USD na osobu. Stejně tak je možné hotovost do výše 3.000,- USD z Běloruska vyvézt bez potvrzení o nákupu. V případě překročení této sumy je nutné závazné písemné prohlášení. Částky převyšující ekvivalent 10.000,- USD je možno vyvézt pouze s povolovacími doklady vydanými zplnomocněnou bankou Běloruska.

  Cennosti a drahé věci (např. počítače) je ve vlastním zájmu vhodné do celního prohlášení uvést vždy, čímž se cestující vyhne případným problémům při vycestování z Běloruské republiky. Potvrzené celní prohlášení je třeba mít při výjezdu u sebe. To znamená, že je potřeba vyplnit prohlášení dvě - jedno se odevzdá při vstupu na území Běloruska a druhé (potvrzené) si cestující nechá u sebe.

  Dovoz do Běloruské republiky:
  Bez zaplacení cla je povolen dovoz osobního majetku (kromě nábytku) do váhy 50 kg a ceny do 1.000,- EURO. Bezcelně je možné dovézt max. 1 l alkoholických nápojů, 1 l vína, 200 ks cigaret nebo 200 g tabáku na os. starší 18 let, dále 5 ks šperků, 1 ks náramkových hodinek, 3 ks oděvu z přírodní kůže či kožešiny a 4 ks pneumatik. Je nutné, aby turisté striktně dodržovali zejména dovážené a vyvážené množství alkoholu a tabákových výrobků.

  Je zakázán dovoz zbraní a střeliva, narkotických a psychotropních látek, zařízení pro kouření opia a hašiše, tiskových a audiovizuálních materiálů nebo jiných nosičů s pornografickým obsahem a s informacemi, které mohou poškodit zájmy Běloruska.

  Vývoz z Běloruské republiky:
  Je zakázán vývoz narkotických a psychotropních látek, tiskových a audiovizuálních materiálů nebo jiných nosičů s pornografickým obsahem a s informacemi, které mohou poškodit zájmy Běloruska. Dále je zakázán vývoz uměleckých předmětů a starožitností, rostlin a živočichů zapsaných do Červené knihy Běloruské republiky.

  MZV upozorňuje, že s platností od 11. srpna 2007 byl běloruskými orgány dočasně zakázán dovoz masných výrobků na území Běloruské republiky v zavazadlech, vč. příručních.

  Vstupní podmínky - Pro ověření aktuálních podmínek pro vstup do země a návrat do ČR navštivte stránky Ministerstva zahraničních věcí (https://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/belorusko/cestovani/index.html)