Bolívie Bolívie

 • Cestovní doklady

  Pas platný alespoň 6 měsíců, doporučuje se mít i jeho kopii pro případ ztráty. V případě ztráty nebo odcizení cestovního dokladu v Bolívii vydává náhradní cestovní doklad ČR zastupitelský úřad ČR v Limě (Peru). Po domluvě se zastupitelským úřadem ČR v Limě je možné obdržet náhradní cestovní doklad na honorárním konzulátu v La Pazu. Občan ČR má rovněž možnost požádat na kterémkoliv velvyslanectví ČS EU v Bolívii o vydání náhradního cestovního dokladu EU (Emergency Travel Document - ETD).

  V případě nevyužití letenky z jakéhokoli důvodu je třeba se připravit, že většina leteckých společností vyžaduje zaplacení stornovacího poplatku - a to i v případě odcizení letenky, kdy je navíc vyžadován policejní protokol. Pokud tedy budete okradeni, je třeba nejprve kontaktovat místní oddělení policie, aby vydalo protokol o krádeži.

  Při vstupu do země se vyplňuje migrační průvodka a celní prohlášení. Při cestě motorovým vozidlem je při vstupu do Bolívie vyžadováno předložení platného řidičského průkazu, dokladu o vlastnictví vozidla (doklad od půjčovny vozidel nebo tzv. vlastnický list vozidla) a dokladu o povinném ručení vozidla.

  Podmínkou vstupu na území Bolívie je splnění následujících požadavků:

  - platný cestovní doklad
  - doklad o očkování proti žluté zimnici (do určených oblastí Amazonie)
  - zpáteční letenka nebo cestovní plán.

 • Víza

  Od r. 2003 je mezi Bolívií a ČR zrušena vízová povinnost pro turistické cesty s následujícími podmínkami:

  - bezvízový pobyt nesmí přesáhnout 90 dnů v roce,
  - pobyt nelze prodloužit,
  - během pobytu nelze změnit jeho účel (žádat o přechodný nebo dlouhodobý pobyt).

  K delšímu pobytu je potřeba získat vízum na velvyslanectví Bolívie ve Vídni.

  Pro pobyt k jiným než turistickým účelům je třeba si obstarat tzv. speciální vízum (Visa de Objeto Determinado). Toto vízum je platné jen 30 dnů a slouží k tomu, aby během této doby byla podána žádost o přechodný nebo dlouhodobý pobyt. Může být prodlouženo dvakrát, vždy maximálně o 30 dnů.

 • Celní a devizové předpisy

  Platí běžná dovozní omezení pro cestovatele s tím, že je zakázáno dovážet potraviny v surovém stavu, čerstvé ovoce a zeleninu, omezen je také dovoz např. cigaret, alkoholických nápojů atd. Dovoz finanční částky nad 10 tisíc USD podléhá oznamovací povinnosti. Pro dovoz i vývoz zvířat i rostlin platí mezinárodní předpisy, tzn. že je vždy vyžadován mezinárodní veterinární resp. fytosanitární certifikát a dle druhu zvířete příp. očkovací průkaz. Ze země není možné vyvážet druhy chráněné zákonem nebo uvedené na listině ohrožených druhů. Rovněž se nesmí vyvážet originální předměty, které jsou považovány za národní kulturní dědictví.

  Směna valut či deviz není povinná.